Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kábítószer-üzletből emberölési kísérlet – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fia­tal fel­nőtt fér­fit, aki Veszp­rém kül­te­rü­le­ti részén egy kábí­tó­szer­vá­sár­lás ürü­gyén kés­sel támadt ismerősére .

A vád­irat sze­rint az egy­más­sal több­éves isme­ret­ség­ben álló elkö­ve­tő és sér­tett kábí­tó­szer adás­vé­te­le cél­já­ból 2023 novem­be­ré­ben a kora esti órák­ra beszélt meg egy­más­sal talál­ko­zót a hét­vé­gi tel­kes öve­zet­ben. A sér­tett egye­dül érke­zett a talál­ko­zó­ra, a vád­lott­ra várt, aki rövid időn belül meg­ér­ke­zett és egy kés­sel a kezé­ben hátul­ról köze­lí­tet­te meg isme­rő­sét. A vád­lott a kést marok­ra fogva két­szer hát­ba­szúr­ta a mit sem sejtő és az érke­zé­sét nem ész­le­lő sér­tet­tet, majd továb­bi szúró moz­du­la­tot tett a vele szem­be­for­du­ló és véde­kez­ni pró­bá­ló férfi felé. A sér­tett ezek után meg­ra­gad­ta a táma­dó­ját, aki köz­ben továb­bi sérü­lé­se­ket ejtett rajta.

A sér­tett­nek végül sike­rült elszök­ni a vád­lott táma­dá­sa elől úgy, hogy elgán­csol­ta a vád­lot­tat, beült a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba és el akart haj­ta­ni a hely­szín­ről, de a táma­dó­ja kinyi­tot­ta a sér­tett autó­já­nak jobb első ajta­ját és meg­pró­bált beszáll­ni. Miu­tán ez nem sike­rült a vád­lott­nak, elen­ged­te a gép­ko­csit és futva távo­zott. A sér­tett végül pár­száz méter­rel arrébb meg­ál­lí­tott egy szem­be­jö­vő autót, és a benn­ülők­től kért segítséget.

A férfi a táma­dás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a szú­rá­sok a halá­lá­hoz is vezet­het­tek volna, melyet az inten­zív véde­ke­zé­se és az aka­dá­lyo­zott meg, hogy a tör­tén­tek ide­jén egy vas­tag, kapuc­nis kabá­tot viselt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.