Főoldal » Archív » Kábítószercsempész letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a bosnyák-koszovói fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 20 kg mari­hua­nát pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018. augusz­tus 11. nap­ján 23 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág­ra a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen a tulaj­do­nát képe­ző bos­nyák honos­sá­gú gép­ko­csit vezet­ve. A belép­te­tést köve­tő­en elren­delt téte­les vám­vizs­gá­lat során, az ellen­őrök a gép­ko­csi hátsó ülés­so­ra előt­ti tapo­só rész­nél kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 38 cso­mag, mind­össze­sen 20 kg töme­gű kábí­tó­szer­gya­nús anya­got, ame­lyet a férfi meg­pró­bált Magyar­or­szág és így az Euró­pai Unió terü­le­té­re csem­pész­ni. A cso­ma­gok kan­na­biszt tar­tal­maz­tak, amely kábí­tó­szer­nek minő­sül, tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Az 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő férfi vonat­ko­zá­sá­ban elő­ter­jesz­tett ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tott ülé­sén fog dön­tést hozni.