Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kábítószerekkel kereskedett Miskolcon és Budapesten

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság elren­del­te egy 30 éves férfi letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a gya­nú­sí­tott 2019. már­ci­us 20-t meg­elő­ző napok­ban, pon­to­sab­ban meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban Buda­pes­ten több alka­lom­mal, fogyasz­tás cél­já­ból kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­got (mari­hu­á­nát és koka­int) szer­zett meg, előre lát­ha­tó­lag a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg nem hala­dó mennyiségben.

A gya­nú­sí­tott ezen túl 2017. novem­be­re és 2018. ápri­lis 27-e között össze­sen 9 alka­lom­mal, alkal­man­ként 50 gramm mennyi­ség­ben anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­got (mari­hu­á­nát) érté­ke­sí­tett egy isme­rő­sé­nek Mis­kolc és Buda­pest területén.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel gyanúsítja.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről döntött.