Főoldal » Hírek » Kábítószerkereskedő hálózat tagjai a bíróság előtt - rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 28 sze­méllyel szem­ben, akik közül hatan keres­ke­dői tevé­keny­sé­get végez­tek a bűnö­zői cso­por­ton belül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a több megyé­re kiter­je­dő kábí­tó­szer­há­ló­zat egy­más­sal pár­hu­za­mo­san két érté­ke­sí­té­si lán­co­la­tot működ­te­tett. Az egyik háló­zat elsőd­le­ge­sen amfe­ta­mint és koka­int, míg a másik mari­hua­nát és exta­syt forgalmazott.

A háló­zat élén álló sze­mé­lyek sze­rez­ték meg a kábí­tó­szert, akik ezt köve­tő­en az alat­tuk elhe­lyez­ke­dő díle­rek útján ter­jesz­tet­ték több vár­me­gyé­ben, így Bara­nya, Fejér, Pest, illet­ve Tolna vármegyében.

A keres­ke­dők 2020. évtől kez­dő­dő­en elfo­gá­su­kig, több mint egy év alatt jelen­tős mennyi­sé­get meg­ha­la­dó kábí­tó­szert értékesítettek.

A kábítószer-kereskedők közül négyen jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, két vád­lot­tal egyez­ség­kö­tés­re került sor.

A keres­ke­dők cse­lek­mé­nye keres­ke­dés­sel, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 - 20 évig, vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.

Az ügy­ről a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda koráb­ban kiadott vide­ó­ja a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg.