Főoldal » Hírek » Kábítószerkereskedők a vádlottak padján - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt több férfi ellen, akik éve­ken át adták- vet­ték és rész­ben fogyasz­tot­ták is az amfe­ta­mint, vala­mint a marihuánát. 

A vád sze­rint az ügy első­ren­dű vád­lott­ja maga is kábí­tó­szer fogyasz­tó. Ugyan­ak­kor 2019 janu­ár­já­tól 2021 júli­u­sá­nak végé­ig – az őri­zet­be véte­lé­ig – Eger terü­le­tén, illet­ve az egri tar­tóz­ko­dá­si helyén kábí­tó­szert is érté­ke­sí­tett, illet­ve adott át fogyasz­tás cél­já­ból több személynek.

A férfi az amfe­ta­mint a 2021 júli­us hóna­pot meg­elő­ző idő­szak­ban rész­ben egyik vádlott-társától vásá­rol­ta meg Gyön­gyö­sön illet­ve annak köze­lé­ben az M3 autó­pá­lya egyik autós pihe­nő­jé­ben. A mari­hu­á­nát pedig 2021 júli­u­sát meg­elő­ző két évben más vár­me­gyé­ből vásá­rol­ta egy másik vádlott-társa közreműködésével.

Az első­ren­dű vád­lott­nak a kábí­tó­szer érté­ke­sí­tés­ből össze­sen leg­ke­ve­sebb 1.712.000 forint bevé­te­le szár­ma­zott. Őt és beszer­zé­si for­rá­sa­ként szol­gá­ló másik két fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség. Az első­ren­dű vád­lot­tal vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­cse­lek­mény minő­sí­tett esete – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te – a vád tárgya.

Az ügy negye­dik vád­lott­ja csak saját fogyasz­tás­ra vásá­rolt leg­alább egy éven keresz­tül amfe­ta­mint és mari­hu­á­nát az első­ren­dű vád­lot­tól. Őt a vár­me­gyei főügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

Az első­ren­dű vád­lot­tal ese­té­ben – aki jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll – a főügyész­ség hét év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, emel­lett 1.712.000,- forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indítványozta.