Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Kábítószerrel kereskedtek – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azok­kal a ter­hel­tek­kel szem­ben, akik egy éven keresz­tül sze­ge­di tár­sas­há­zi laká­suk­ban árul­tak drogokat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott házas­pár 2020-ban isme­rő­sük­kel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy ellát­ja őket mari­hu­á­ná­val, amfe­ta­min­nal és más kábí­tó­sze­rek­kel, melye­ket ők áru­sí­ta­ni fog­nak. A jelen­tős mennyi­ség­ben beszer­zett dro­go­kat tár­sas­há­zi laká­suk­ban, annak villanyóra-szekrényében és a gará­zsuk­ban tárol­ták, és innen érté­ke­sí­tet­ték vevő­ik­nek. A mari­hu­á­ná­ból még 14 éves gye­re­kük­nek is adtak.

A nyo­mo­zás során meg­tar­tott akció kere­té­ben a rend­őrök nagy mennyi­sé­gű kész­pénz mel­lett egy drog­la­bor­ban amfe­ta­min készí­té­sé­hez alkal­mas sze­re­ket is lefoglaltak.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ség­ben, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelemmel, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol­ja. Velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.

A vád­eme­lés­kor sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dés­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.