Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Kábítószerrel kereskedtek – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt a Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik 2018. évtől Esz­ter­gom­ban és kör­nyé­kén több­fé­le kábí­tó­szert, új pszi­cho­ak­tív anya­got érté­ke­sí­tet­tek és fogyasztottak. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. évtől kez­dő­dő­en Esz­ter­gom­ban és kör­nyé­kén több sze­mély­nek, jelen­tős mennyi­sé­gű her­bált, új pszi­cho­ak­tív anya­got, mari­hu­á­nát, speed-et, ecstasy-t érté­ke­sí­tett több tíz mil­lió forin­tért. A férfi a kábí­tó­szer egy részét az egyik tár­sá­tól sze­rez­te be, 2019. évtől pedig továb­bi öt vád­lott – köz­tük a férfi élet­tár­sa – is részt vett az értékesítésben.

A nyo­mo­zó ható­ság a bün­te­tő­el­já­rás során új pszi­cho­ak­tív anya­got, kábí­tó­szert, vala­mint hígí­tás­ra szol­gá­ló anya­got fog­lalt le az elkövetőktől.

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a ter­hel­tek­kel szemben.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, az érté­ke­sí­tés­ben részt­ve­vő tár­sa­it bör­tön­bün­te­tés­re, a fogyasz­tó­kat, vala­mint a férfi élet­tár­sát fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve pénz­bün­te­tés­re ítélje.

A hely­szí­ni szem­lén készül fotó­kon a nyo­mo­zó ható­ság által lefog­lalt kábí­tó­szer egy része látható.