Főoldal » Hírek » Kábítószerrel öt éve kereskedő férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a Fejér megyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki öt éven keresz­tül 25 sze­mély­nek érté­ke­sí­tett kábítószert.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2016 és 2021 között több Fejér és Pest megyei tele­pü­lé­sen, a jelen­le­gi ada­tok sze­rint 25 sze­mély­nek érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát, ada­gon­ként 2.500-3000 Ft/gramm áron, amely­ből rend­sze­res jöve­de­lem­re tett szert. A gya­nú­sí­tott maga is kábítószerfogyasztó.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re, vala­mint arra figye­lem­mel, hogy a férfi a cse­lek­ményt huza­mos ideig követ­te el, ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a több éve tartó maga­tar­tást haszon­szer­zés érde­ké­ben tovább foly­tat­ná, illet­ve újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vala­mint ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A rend­őr­ség vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedo-es-fogyasztok-rendorkezen-3