Főoldal » Archív » Kábítószert és új pszichoaktív anyagot áruló hét férfi előzetes letartóztatását kezdeményezi az ügyészség - VIDEÓVAL

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­za hét férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A gyanú sze­rint a hét férfi rész­ben tovább­ér­té­ke­sí­tés, rész­ben saját fogyasz­tás érde­ké­ben rend­sze­re­sen szer­zett be az ille­gá­lis for­ga­lom­ban „exta­sy,” „speed” és „mari­hu­a­na” néven ismert kábí­tó­sze­re­ket, illet­ve „kris­tály” néven ismert új pszi­cho­ak­tív anya­got, majd azo­kat más sze­mé­lyek­nek érté­ke­sí­tet­ték. A fér­fi­ak az ille­gá­lis sze­re­ket az egyik gya­nú­sí­tot­tól, illet­ve más sze­mé­lyek­től sze­rez­ték be Budapestről.

A gya­nú­sí­tot­tak a kábí­tó­sze­re­ket és az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat Ceg­lé­den, Újszá­szon és Tör­te­len árul­ták. A vásár­lói kör tel­jes fel­de­rí­té­se a nyo­mo­zás továb­bi fel­ada­ta, azon­ban már jelen­leg is meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a vásár­ló­ik között vol­tak tizen­nyolc évnél fia­ta­lab­bak is.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­já­nak a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Jelen­leg tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a nyo­mo­zó ható­ság elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Fenn­áll annak a veszé­lye is, hogy sza­ba­don hagy­va a keres­ke­dést tovább foly­tat­nák. A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a hét gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál. Az indít­vá­nyok­ról a nyo­mo­zá­si bíró a mai nap folya­mán dönt.

Továb­bi három gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat a ceg­lé­di rend­őrök a Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség, vala­mint a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val össze­han­golt akció kere­té­ben  2018. már­ci­us 27-én reg­gel Ceg­lé­den, Tápió­sze­lén, Abony­ban, Tör­te­len, Jász­ka­ra­je­nőn és Újszá­szon  fog­ták el.

Az elfo­gás­ról köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi link­re kat­tint­va érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rajtautes-2