Főoldal » Archív » Kábítószert termesztett a lakásában – vádemelés (videóval)

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ég jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy palo­ta­boz­so­ki férfi ellen, aki laká­sán kábí­tó­szert ter­mesz­tett.

A vád­lott 2016. tava­szán isme­ret­len hely­ről szer­zett be ken­der­ma­go­kat abból a cél­ból, hogy azok­ból can­na­bist ter­mel­jen.

A férfi az így meg­szer­zett mago­kat palo­ta­boz­so­ki ott­ho­ná­ban elül­tet­te, majd gon­doz­ta, nevel­te.

A rend­őr­ség a férfi laká­sán 2016. máju­sá­ban ház­ku­ta­tást tar­tott, mely­nek során a mel­lék­épü­let­ből lefog­lal­tak 111 tő ken­der­nö­vényt, vala­mint a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket.

A férfi által ter­mesz­tett kábí­tó­szer a jelen­tős mennyi­sé­get meg­ha­lad­ja, így cse­lek­mé­nye jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A bűn­cse­lek­ménnyel kap­cso­la­tos koráb­bi rend­őr­sé­gi hír - fotók­kal és vide­ó­val - az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fogyasztott-es-termesztett-videoval