Főoldal » Hírek » Kábítószert termesztett a szeméttelep mellett - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kan­na­biszt ter­mesz­tett a sze­mét­te­lep mellett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 28 éves férfi egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen, a sze­mét­te­lep mel­lett ter­mesz­tett vad­ken­dert 2022 augusz­tu­sá­ban. A rend­őrök állam­pol­gá­ri beje­len­tés után érkez­tek a hely­szín­re ahol 14 tő ember­ma­gas (170-270 cm) magas ken­der­nö­vényt talál­tak. A rend­őrök a hely­szí­nen elrej­tőz­tek, és vár­ták, hogy az ültet­vény gon­do­zó­ja meg­je­len­jen. Mikor az elkö­ve­tő jár­mű­vé­vel meg­ér­ke­zett, hogy a növé­nye­ket meg­lo­csol­ja, a rend­őrök intéz­ked­tek vele szemben.

Az eljá­rás során fel­me­rült, hogy a férfi kábí­tó­szert fogyasz­tott, ezért vér- és vize­let­min­tát vet­tek tőle, mely alap­ján a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a véré­ből kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő amfe­ta­min és metam­fe­ta­min mutat­ha­tó ki.

A férfi ellen ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat az ügyész­ség, mely cse­lek­mény a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel hét évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. Ezen túl­me­nő­en az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze a több 400.000 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A csa­tolt fotó­kon a meg­ta­lált és lefog­lalt ken­der­nö­vé­nyek láthatóak.