Főoldal » Archív » Kalandos ürügyekkel csalt ki közel 12 millió forintot egy Győr környéki férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015-2016-ban egyik roko­ná­tól, vala­mint öt isme­rő­sé­től külön­bö­ző ígé­re­tek­kel pénzt csalt ki. A sér­tet­tek­től pénzt, ékszert és bank­kár­tyát is ello­pott, és őket hite­lek fel­vé­te­lé­re, vala­mint tele­fon elő­fi­ze­té­sek­re is rávette.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a győr­la­da­mé­ri elkö­ve­tő egy idős özvegy­től sírkő fel­újí­tá­sá­ra vonat­ko­zó ígé­ret­tel csalt ki pénzt, vala­mint segít­sé­get aján­lott a koráb­bi mun­kát elvég­ző cég­gel szem­be­ni kár­té­rí­té­si per lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz. A höl­gyet hitel­kár­tya szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re is rávet­te, rok­kant­ko­csi beszer­zé­sé­vel is áltat­ta, vala­mint mobil­te­le­fon szer­ző­dést is köt­te­tett vele. Ezután pedig a sér­tett pénz­tár­cá­já­ból is lopott. A sér­tett kára 5.794.330 Ft.

Egy másik idős isme­rő­sé­nek a vád­lott a koráb­bi hibás mun­ká­ja miatt három mil­lió forint kár­té­rí­tést aján­lott. Tőle elő­ször ékszert és kész­pénzt lopott, majd a kár­té­rí­tés uta­lá­sá­hoz pénzt kért. A sér­tet­tel hitel­szer­ző­dést is köt­te­tett, a hitel­ke­ret kime­rí­té­se után a hitel­ke­re­tet fel­emel­tet­te, ezt köve­tő­en újabb hitel­szer­ző­dést, majd mobil­te­le­fon elő­fi­ze­tést köt­te­tett. Emel­lett a haté­ko­nyabb ügy­in­té­zés érde­ké­ben okos­te­le­font is vásá­rol­ta­tott a sér­tet­tel. A vád­lott végül a sér­tett bank­kár­tyá­ját is ellop­ta és azzal kész­pénzt vett fel. A sér­tett kára 1.063.728 Ft.

A vád­lott – udvar­lást szín­lel­ve – egy koráb­bi isme­rő­sé­nek segít­sé­get aján­lott lap­top és tele­fon vásár­lá­sá­hoz, mely­hez pénzt kért. Külön­bö­ző össze­ge­ket kért továb­bá arra hivat­ko­zás­sal is, hogy bera­gadt a bank­kár­tyá­ja, vál­lal­ko­zó­ként alkal­ma­zott­ja­it ki kell fizet­nie, épít­ke­zé­se­in költ­sé­gek merül­tek fel. Az elkö­ve­tő rávet­te a höl­gyet mobil­te­le­fon vásár­lás­ra és tele­fon elő­fi­ze­tés meg­kö­té­sé­re is, vala­mint éksze­re­i­nek elzá­lo­go­sí­tá­sá­ra. A sér­tett kára 2.573.769 Ft.

Továb­bi két sze­mély előtt a ter­helt az egyik leg­na­gyobb magyar útépí­tő cég mun­ka­tár­sá­nak adta ki magát és asz­fal­to­zá­si mun­ká­kat vál­lalt. 565.000 és 380.000 Ft kárt oko­zott a mun­kák­hoz kap­cso­ló­dó­an fel­vett össze­gek miatt.

Egyik roko­ná­nak a vád­lott befek­te­té­si lehe­tő­sé­get ígért. Tőle több rész­let­ben 1.605.000 Ft-ot vett át.

A ter­helt az átvett össze­ge­ket elköl­töt­te, a hitel­ke­re­te­ket kime­rí­tet­te, a tele­fo­no­kat és SIM kár­tyá­kat hasz­nál­ta, de a költ­sé­ge­ket nem fizette.

A jelen­leg büntetés-végrehajtási inté­zet­ben lévő elkö­ve­tőt az ügyész­ség kilenc bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel, minő­sí­tett csa­lá­sok­kal és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja. Vele szem­ben 12 évi sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.