Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kalapáccsal és késsel ölt – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 21 éves férfi ellen, aki 2023 augusz­tu­sá­ban laká­sá­ba csalt és meg­ölt egy haj­lék­ta­lant Pécsett.

A vád­irat sze­rint a férfi édes­ap­ját, később nővé­rét is elve­szí­tet­te, és a halá­luk után zár­kó­zott lett, kör­nye­ze­té­től elszi­ge­te­lő­dött, gyógy­szert sze­dett, rend­sze­re­sen alko­holt fogyasz­tott. Az elkö­ve­tő visel­ke­dé­sé­ben 2023 ele­jén újabb for­du­lat állt be, erő­sza­kos, gyil­kos­sá­gok­kal teli fil­me­ket nézett, majd fog­lal­koz­tat­ni kezd­te az ember­ölés elkö­ve­té­se, ezzel kap­cso­la­tos gon­do­la­ta­it tele­fon­ján, hang­fel­vé­te­le­ken rögzítette.

A vád­lott 2023. augusz­tus 20-án egy egye­te­mi gólya­tá­bor­ba uta­zott. Más­nap haj­nal­ban a gólya­tá­bor­ból fel­hív­ták az édes­any­ját, hogy a vád­lot­tat vigye haza, mert visel­ke­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban prob­lé­mák merül­tek fel.

Édes­any­ja haza­vit­te a fiát a pécsi laká­sá­ba, aki haj­nal­ban kiment az utcá­ra, majd talál­ko­zott a haj­lék­ta­lan sér­tet­tel. A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­tet meg­öli. Meg­hív­ta magá­hoz a fér­fit, a laká­sá­ban étel­lel kínál­ta. Miköz­ben a sér­tett a kony­ha­asz­tal­nál evett, a vád­lott mögé lépett és egy kala­páccsal a fejé­re súj­tott. A sér­tett véde­ke­zett, dula­kod­tak, miköz­ben a vád­lott több­ször meg­ütöt­te kala­páccsal a férfi fejét. Az üté­sek­től a sér­tett a pad­ló­ra esett, akit a táma­dó­ja kony­ha­kés­sel három­szor mell­ka­son szúrta.

A sér­tett a hely­szí­nen meghalt. 

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a férfit.

 A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó szabadságvesztés.