Főoldal » Archív » Kalapáccsal támadt az apjára

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fiú ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt.

A vád­lott Mis­kol­con, egy bér­há­zi lakás­ban élt az édes­ap­já­val. Isko­lai tanul­má­nyo­kat nem foly­ta­tott, mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, viszont több éve rend­sze­re­sen fogyasz­tott kábí­tó­szert, és nyug­ta­tó gyógy­sze­re­ket, emi­att az édes­ap­já­val való viszo­nya meg­rom­lott, gyak­ran vesze­ked­tek. 2017. szep­tem­ber hónap első nap­ja­i­ban a fia­tal­ko­rú nyug­ta­tó­kat vett be, vala­mint bódu­lat­kel­tő szert is fogyasz­tott. A rá követ­ke­ző napon, kora dél­után újból nyug­ta­tót sze­dett be, ami­kor az apja gép­jár­mű­vel haza­ér­ke­zett, és a lakás előtt lepar­kolt, majd a lakás­ba érve, a nála lévő étel­hor­dót átad­ta a vád­lott­nak és üdvö­zöl­ték egymást.

Ezután azon­ban közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, ennek során a vád­lott az elő­szo­ba szek­rény­ből magá­hoz vett egy kala­pá­csot, és azzal leg­alább tíz alka­lom­mal édes­ap­ját fejen ütöt­te. A sér­tett az üté­sek­től hanyatt esett, és a feje nagy erő­vel a szo­bá­ban lévő asz­tal élé­nek csa­pó­dott. Édes­ap­ja erő­sen vérző fej­sé­rü­lé­sét látva a fiú tele­fo­nált a rend­őr­ség­re azzal, hogy az apja a laká­suk­ban elesett, és jöj­je­nek ki a men­tők. A vád­lott ezután magá­hoz vette az apja tulaj­do­nát képe­ző gép­jár­mű indí­tó­kul­csát, és a men­tők kiér­ke­zé­se előtt távo­zott a lakásból.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést indítványozott.