Főoldal » Hírek » Kalapáccsal törte össze a kocsiját - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az esz­ter­go­mi lakó­te­le­pen a saját gép­ko­csi­ját ron­gál­ta meg, mert a jármű nem indult. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. már­ci­us 01-jén, este, egy esz­ter­go­mi lakó­te­lep előtt par­ko­ló teher­gép­ko­csit meg­pró­bált bein­dí­ta­ni, de nem sike­rült. Erre a férfi mér­gé­ben ütöt­te, rúgta a gép­jár­mű­vet, egy kala­páccsal több­ször bele­ütött az első szél­vé­dő­be, ami szi­lán­kos­ra tört. Ezután az elkö­ve­tő egy alka­lom­mal a kala­páccsal bele­ütött a jobb első ablak­ba, majd a motor­ház­te­tő­be. A férfi a ron­gá­lást a jármű bal olda­lán foly­tat­ta, per­ce­ken keresz­tül folya­ma­to­san láb­bal rúgta és a kala­páccsal ütöt­te a jármű külön­bö­ző részeit.

Az elkö­ve­tő zajos és erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­ra a lakó­te­le­pen több sze­mély fel­fi­gyelt,  a szem­ta­núk érte­sí­tet­ték a hatóságot.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a lefog­lalt kala­pá­csot koboz­za el.

A férfi cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1711651322567285