Főoldal » Hírek » Kamera rögzítette a burgonya lopást- videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a hajó­si fér­fi­val szem­ben, aki­nek az  ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett bur­go­nya lopá­sát biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2020. ápri­lis 3-án, 23 óra 15 perc­kor a tatai étte­rem nyi­tott rak­tá­rá­ba bement, és onnan  egy  25 kg-os, 6.000 forint érté­kű zsák bur­go­nyát tulaj­do­ní­tott el, ame­lyet a város­ban isme­ret­len helyen elhagyott.

A bur­go­nya lopást meg­elő­ző órák­ban a férfi cél­ta­la­nul jár­kált a város­ban, ami­kor ész­re­vett egy par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csit.  Az elkö­ve­tő egy kővel betör­te a jobb első ajtó üve­gét. Mivel csak több­szö­ri pró­bál­ko­zás­ra sike­rült betör­nie az abla­kot, meg­ijedt, hogy a nagy zaj miatt ész­re­ve­szik őt, ezért a férfi elsza­ladt. Később 03 óra körü­li idő­ben az elkö­ve­tő vissza­tért a hely­szín­re, akkor kinyi­tot­ta a kocsi ajta­ját. A gép­jár­mű­ből eltu­laj­do­ní­tott egy 32.000 forint érté­kű mobil­te­le­font. Ezután dühös lett, hogy más érté­ket nem talált, ezért leszag­gat­ta az autó­ban a műanyag bur­ko­la­tot, kitép­te a rádi­ót, leté­pett a szél­vé­dő­ről egy figyel­mez­te­tő jel­zést, a vezér­lő­egy­sé­get kiszag­gat­ta, majd eze­ket kido­bál­ta a kocsi­ból. A gép­ko­csi bel­se­jé­ben a ron­gá­lás­sal 74.295 forint kárt okozott.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki, 6.000 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­sal sújt­sa, vala­mint köte­lez­ze a gép­jár­mű tulaj­do­no­sá­nak meg nem térült kára megfizetésére.