Főoldal » Hírek » Kamerafelvétel buktatta le a visszajáró tolvajokat - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a két gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, akik több­ször meg­lop­ták a sér­tet­tet.

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott és 20 éves társa 2021 decem­be­ré­ben több alka­lom­mal, lopá­si cél­lal bemen­tek a sér­tett adá­csi – kör­be­ke­rí­tett – ingat­la­ná­ba, majd a hátsó mel­lék­épü­let ajta­ján lévő laka­tot lever­ték, és onnan külön­bö­ző dol­go­kat – így pél­dá­ul lét­rát, bog­rács áll­ványt, illet­ve kézi­fű­részt – vit­tek el. A sér­tett ingat­la­ná­nak udva­rán ren­ge­teg vas­hul­la­dék volt fel­hal­moz­va, mely­ből a gya­nú­sí­tot­tak négy alka­lom­mal, össze­sen 300 kilo­gramm­nyit vit­tek maguk­kal, mely­nek össze­ér­té­ke 15.000 forint volt. A gya­nú­sí­tot­tak a lopá­sok során össze­sen 75.000 forint­tal káro­sí­tot­ták meg a sér­tet­tet.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rást mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben egy év hat hónap idő­tar­tam­ra fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te. Az ügyész­ség külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként elő­ír­ta azt is, hogy a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma alatt a társ­tet­te­sek fizes­sék meg a sér­tett­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár rájuk eső részét, azaz 37.500 – 37.500 forin­tot, és azt hitelt érdem­lő­en iga­zol­ják.

Az ügyész­ség – mivel annak továb­bi fel­té­te­lei is fenn­áll­tak – azért dön­tött a vád­eme­lés helyett az azt elke­rü­lő hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­la mel­lett, mivel a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés mód­já­ra és a gya­nú­sí­tot­tak sze­mé­lyé­re tekin­tet­tel a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­től a gya­nú­sí­tot­tak maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Ha fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el, a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben az eljá­rást az ügyész­ség meg­szün­te­ti.

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le lát­ha­tó.