Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kamucégek útján jutottak milliós hitelekhez

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a nőnek és fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik isme­rő­se­ik útján meg­vá­sá­rolt cégek­kel hite­le­ket vet­tek fel, ám azo­kat nem fizet­ték vissza, cse­lek­mé­nyük­kel külö­nö­sen nagy kárt okoz­va egy ceg­lé­di pénzintézetnek.

A bűn­ügy egyik gya­nú­sí­tott­ja, egy nő hitel­köz­ve­tí­tés­sel fog­lal­ko­zott Ceg­lé­den. Ő és társa, egy férfi 2016 folya­mán a követ­ke­ző módon jutot­tak külö­nö­sen nagy össze­gű pénzhez:

A férfi több isme­rő­sét rávet­te arra, hogy a nevük­re cége­ket vásá­rol­ja­nak. Eze­ket a cége­ket nem akar­ták működ­tet­ni. A cég­vá­sár­lás célja az volt, hogy a cég egy ceg­lé­di pénz­in­té­zet­től a nő köz­re­mű­kö­dé­sé­vel hitelt vegyen fel.

2016 folya­mán öt céget vásá­rol­tak meg, és öt eset­ben vet­tek fel hitelt 25-60 mil­lió forin­tig ter­je­dő összeg­ben. A fel­vett hite­le­ket nem fizet­ték vissza, és ez a hitel fel­vé­te­le­kor sem állt a szándékukban.

A cégek vásár­lá­sá­ban és a hite­lek fel­vé­te­lé­ben részt­ve­vő isme­rő­sök­nek pár tíz­ezer forin­tot fizet­tek a közreműködésért.

A pénz­in­té­zet beje­len­té­se alap­ján 2018 tava­szán indult nyo­mo­zás az ügyben.

A bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott nő és férfi ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy okira­ti bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel, tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét. A bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya foly­tán szö­ké­sük veszé­lye is fenn­áll. Mind­ez kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sé­vel aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.