Főoldal » Hírek » Kanyarodáskor nem nézett a visszapillantó tükörbe - halálos balesetet okozott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2019. őszén oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet a Szaty­mazt és Sán­dor­fal­vát össze­kö­tő mellékúton.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. októ­ber 25-én, a déli órák­ban Sán­dor­fal­va irá­nyá­ba köz­le­ke­dett a kis­te­her­gép­ko­csi­val. A férfi a mel­lék­út­ra bal­ról csat­la­ko­zó bekö­tő­út­ra kívánt kanya­rod­ni, ezért las­sí­tott. A vád­lott mögött motor­ke­rék­pár­ján hala­dó sér­tett ész­lel­te a kis­te­her­au­tó las­su­ló moz­gá­sát, ezért elkezd­te megelőzni.

A vád­lott azon­ban a kanya­ro­dást - idő­ben és távol­ság­ban is - túl korán kezd­te meg, azt balra, kis ívben haj­tot­ta végre. Az irány­vál­tást meg­elő­ző­en pedig nem győ­ző­dött meg arról, hogy jár­mű­vé­nek elő­zé­sét megkezdték-e.

A teher­gép­jár­mű kanya­ro­dá­sát a moto­ros már fék­tá­vol­sá­gon belül ész­lel­te, és az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. A motort veze­tő férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A vád­irat sze­rint ugyan­ak­kor a bal­eset bekö­vet­kez­té­ben – a KRESZ reá vonat­ko­zó, elő­zés­sel kap­cso­la­tos sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se foly­tán – a sér­tet­tet is közrehatott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.