Főoldal » Archív » Kapcsolati erőszak, rongálás és személyi szabadság megsértése – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 41 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2015 augusz­tu­sa és 2016 feb­ru­ár­ja között rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta és bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, egy­szer az autó­ját is meg­ron­gál­ta, 2016 feb­ru­ár­já­ban pedig aka­ra­ta elle­né­re magá­val vitte Ajkára.

A vád­lott és élet­tár­sa 2014 decem­be­ré­től éltek pár­kap­cso­lat­ban Kecs­ke­mé­ten. A férfi 2015 augusz­tu­sá­tól havon­ta, majd decem­ber­től 2016. janu­ár végé­ig heten­te bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát. A vesze­ke­dé­sek során rend­sze­re­sen meg­po­foz­ta, szi­dal­maz­ta és fenye­get­te a nőt. 2016. feb­ru­ár 13-án a vád­lott ismét szid­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd egy zsá­moly­ról lelök­te és három­szor meg­ütöt­te a hátát. A sér­tett a veré­sek során 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

2015. októ­ber 2-án este a vád­lott és élet­tár­sa közö­sen elmen­tek szó­ra­koz­ni, de ismét szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal. A vád­lott dühé­ben kéz­zel betör­te a nő autó­já­nak mind­két szél­vé­dő­jét és a vissza­pil­lan­tó tük­rö­ket is letör­te. A vád­lott ezen kívül egy­szer meg is ütöt­te élet­tár­sa arcát. A garáz­da ron­gá­lás­sal a vád­lott a jár­mű­ben közel 100.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

2016. feb­ru­ár 12-én dél­után a vád­lott rápa­ran­csolt a sér­tett­re, hogy üljön be vele abba a kami­on­ba, amellyel a férfi mun­ká­ba indult. Miu­tán a sér­tett beszállt, a vád­lott az ajtó­kat lezár­ta és elin­dult a kami­on­nal. A férfi a sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re magá­val vitte Ajká­ra, nem enged­te ki a jár­mű­ből és az út során folya­ma­to­san szid­ta, becs­mé­rel­te. A vád­lott csak más­nap, 2016. októ­ber 13-án vitte vissza a sér­tet­tet Kecskemétre.

A bün­te­tett elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­tén kívül ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.