Főoldal » Archív » Kaposvár környéki hétvégi házakat tört fel a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt emelt vádat azzal a 29 éves fér­fi­val és 19 éves tár­sá­val szem­ben, akik Kapos­vár kör­nyé­kén tör­tek fel hét­vé­gi háza­kat.

Az idő­seb­bik vád­lott 2018 szep­tem­be­re és 2019 júni­u­sa között a kapos­vá­ri Iván­fa­he­gyen nyolc hét­vé­gi házat tört fel. Az ese­tek több­sé­gé­ben a zár­szer­ke­ze­te­ket, laka­to­kat ron­gál­ta meg, de volt, ahová a tető meg­bon­tá­sá­val jutott be. Az egyik lakó­ház­ba a tulaj­do­nos meg­hí­vás­ra érke­zett, ahol a sér­tett figyel­met­len­sé­gét hasz­nál­ta ki és mobil­te­le­font lopott el.

A vád­lott az ingat­la­nok­ból min­dent elvitt, amit érté­ke­sí­te­ni vagy hasz­no­sí­ta­ni tudott, így élel­mi­sze­ren és alko­ho­lon kívül szer­szá­mo­kat, kerék­pá­ro­kat, gyógy­szert, mik­ro­hul­lá­mú sütőt, mosó­gé­pet, de még gyer­mek­já­té­kot is. Az egyik ház­ból a vád­lott egy csap­te­le­pet tulaj­do­ní­tott el úgy, hogy a sze­rel­vényt a fal­ból kitép­te, mely miatt a víz elkez­dett foly­ni, így a ház szer­ke­ze­té­ben is kárt tett.

A fia­ta­lab­bik vád­lott egy alka­lom­mal volt társa az idő­sebb fér­fi­nak, ekkor egy kala­páccsal tör­ték be az egyik hét­vé­gi ház ajta­ját, ahon­nan külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat lop­tak el.

Az idő­seb­bik fér­fit végül a 2019 júni­u­sá­ban tör­tént betö­rés után a kapos­vá­ri rend­őrök elfog­ták, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg társa ese­té­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.