Főoldal » Hírek » Kaposvári dílerek ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik az álta­luk vásá­rolt kábí­tó­szert rész­ben elfo­gyasz­tot­ták, rész­ben érté­ke­sí­tet­ték az ismerőseiknek.

A vád sze­rint a 2021 júni­u­sá­ban tör­tént elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en a vád­lot­tak közül ket­ten azért vásá­rol­tak külön­bö­ző, így kan­na­bisz és amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­sze­re­ket, hogy azok­nak a saját fogyasz­tá­su­kat meg­ha­la­dó részét haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, a meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben elad­ják. A vád­lot­tak az álta­luk meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szert a lakó­he­lyü­kön kiada­gol­ták, majd a fogyasz­tók részé­re az előre meg­be­szélt helyen és idő­pont­ban érté­ke­sí­tet­ték. A har­ma­dik fér­fi­nak szin­tén kábítószer-kereskedelem miatt kell felel­nie, mivel több alka­lom­mal vásá­rolt kábí­tó­szert úgy, hogy annak egy részét később az egyik vádlott-társának értékesítette.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sát köve­tő­en meg­tar­tott ház­ku­ta­tá­sok során a kapos­vá­ri nyo­mo­zók két férfi lakó­he­lyén is kábí­tó­szert, vala­mint azok ada­go­lás­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket talál­tak, az ő letar­tóz­ta­tá­su­kat az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és vagyon­el­kob­zás, míg a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző har­ma­dik fér­fi­val szem­ben elzá­rás kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.