Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kaposvári üzletekből lopott anya és fia – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki 15 éves fiá­val köve­tett el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

A vád lénye­ge sze­rint a nő 2022 szep­tem­be­ré­ben egye­dül lopott egy kapos­vá­ri áru­ház­ból, de más­nap már gyer­me­két is magá­val vitte. Anya és fia ez alka­lom­mal közel 8.000 forint érté­kű árut pakol­tak a maguk­kal vitt sza­tyor­ba, míg ugyan­ezen mód­szer­rel a követ­ke­ző három nap már 67.000 forint összeg­ben tulaj­do­ní­tot­tak el külön­bö­ző termékeket.

A ter­helt és gye­re­ke 2022 októ­be­ré­ben egy másik kapos­vá­ri áru­ház­ból oly módon lopott 40.000 forint érték­ben, hogy az önki­szol­gá­ló pénz­tá­rak­nál a szülő ész­re­vét­le­nül kitol­ta a bevá­sár­ló kocsit, amíg fia egy üdí­tőt fize­tett ki.

A fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben az ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott, azon­ban az anya ellen vádat emelt, mivel a szü­lő­nek a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sén túl kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt is felel­nie kell. Erre figye­lem­mel a vád­ha­tó­ság a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet az egyik sér­tet­ti áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja készí­tet­te a lopásról.