Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Karácsony táján rabolta ki az ágyhoz kötött sértettet a férfi - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A falu­be­li lopá­sok­kal is vádolt elkö­ve­tő rend­sze­re­sen meg­je­lent áldo­za­tá­nál azért, hogy elve­gye az ebéd­jét, amit azután vagy elfo­gyasz­tott, vagy kész­pén­zért eladott.

Az ügy­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a magát rész­ben erő­sza­kos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből fenn­tar­tó, mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel sem ren­del­ke­ző 28 éves fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a ter­helt tavaly, köz­vet­le­nül kará­csony előtt egy Eger kör­nyé­ki köz­ség­ben – már nem elő­ször – betört a nála jóval idő­sebb sér­tett házá­ba azért, hogy onnan lop­jon. Ész­re­vet­te, hogy az ágy­ban fekvő, rossz egész­sé­gi álla­po­tú tulaj­do­nos a pár­ná­ja alatt kon­zerv­do­bo­zo­kat rej­te­get, melye­ket fel­te­he­tő­en épp előle dugott oda. A vád­lott ezek meg­szer­zé­se érde­ké­ben rátá­madt a beteg ember­re, bán­tal­maz­ta őt, miköz­ben kirán­gat­ta a feje alól az önkor­mány­zat segé­lyét tar­tal­ma­zó, főze­lék­kon­zer­vek­kel meg­töl­tött szaty­rot. Az ezt köve­tő napok­ban – egé­szen 2023 janu­ár végé­ig – a vád­lott rend­sze­re­sen vissza­járt a házba és onnan alkal­man­ként önké­nye­sen elvit­te a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kép­te­len sér­tett meleg ebéd­jét, melyet szo­ci­á­lis ellá­tás kere­té­ben napon­ta szál­lí­tot­tak ki a számra.

A feb­ru­ár­ban letar­tóz­ta­tott elkö­ve­tő a tavaly kará­csony­tól idén janu­ár végé­ig tartó idő­szak­ban a falu­ban tűzi­fát és szá­raz élel­mi­sze­re­ket is lopott külön­bö­ző magánházakból.

A járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel, kifosz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben – beis­me­ré­se ese­tén – hal­ma­za­ti főbün­te­té­sül kilenc év fegy­ház kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.