Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Karácsonykor ütötte el barátját a fiatalkorú járművezető

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 17 éves gép­ko­csi­ve­ze­tő ellen, aki tavaly kará­csony­kor barát­ját gázol­ta el Buják községben. 

A vád­lott 2015. decem­ber 24-én, a késő esti órák­ban Buják lakott terü­le­tén vezet­te gép­ko­csi­ját. Egy útke­resz­te­ző­dés­ben meg­állt, mert az ott talál­ha­tó ital­mé­rés elé meg­be­szélt talál­ko­zó miatt az autó­ból kiszállt a barátja.

A vád­lott ész­lel­te, hogy a barát­ját három férfi meg­tá­mad­ja, ezért segít­sé­gért indult, majd a másik utas­tár­sá­nak édes­any­já­val vissza­ment az útkereszteződéshez.

Mint­egy 35-40 km/h sebes­ség­gel érke­zett oda, ahol még min­dig tar­tott a vere­ke­dés. A vád­lott a vere­ke­dők mel­lett akart meg­áll­ni, de ami­kor féke­zett, az autó meg­csú­szott a ned­ves úttes­ten, és lefu­tott az útpad­ká­ra, ahol elütöt­te az éppen négy­kéz­láb hely­zet­be került barát­ját, aki a blok­kol­va csú­szó, jobb első kerék alá szo­rult, így őt a jármű mint­egy 9 méter távol­ság­ra magá­val vonszolta.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket – több­szö­rös bor­da­tö­rést és a szeméremcsont-törést – szenvedett.

A bal­eset oka az volt, hogy a fia­tal­ko­rú vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon sza­bá­lyát, amely sze­rint jár­mű­vel a for­gal­mi, az idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok­nak, továb­bá az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell közlekedni.

Ezért elle­ne a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, mely­ben azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság párt­fo­gó fel­ügye­let mel­lett bocsás­sa pró­bá­ra a fia­talt, továb­bá köte­lez­ze a nyo­mo­zás során fel­me­rült 123.444,- Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.