Főoldal » Hírek » Karddal támadt a vendégére egy férfi - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés kísér­le­té­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 43 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki láto­ga­tó­ját egy kard­dal sebe­sí­tet­te meg.

A vád sze­rint a sér­tett 2021. már­ci­us ele­jén késő dél­után ittas álla­pot­ban keres­te fel a vád­lot­tat annak laká­sán, ahol elő­ször a vád­lott élet­tár­sá­val talál­ko­zott, akit szi­dal­maz­ni kezdett.

Ez meg­hall­va a házi­gaz­da magá­hoz vett egy 55 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú fanye­lű dísz­kar­dot, azzal támadt a láto­ga­tó­ra. A sér­tett hát­rál­ni kez­dett az utca irá­nyá­ba, kezét véde­ke­zé­sül maga elé tart­va, miköz­ben a vád­lott több ütést mért a kard­dal a férfi kar­já­ra és olda­lá­ra, az üté­sek köz­ben meg­vág­ta a bal kezé­nek egyik ujját is.

A láto­ga­tó a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kezén könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a vád­lott által hasz­nált esz­köz­re és a körül­mé­nyek­re, a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa a vélet­le­nen múlott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt 13.380 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság jár el.