Főoldal » Hírek » Karóval ütött – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés­sel vádol­ja azt a fér­fit, aki karó­val oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lést az isme­rő­sé­nek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett fér­fi­ak haj­lék­ta­la­nok, az idén nyá­ron több alka­lom­mal volt szó­vál­tás közöt­tük, mert a vád­lott hara­gu­dott a sér­tett­re, fél­té­keny volt, ami­ért egy nőis­me­rő­sük a sér­tet­tel és nem a vád­lot­tal élt együtt.

2020 júni­u­sá­ban egy dél­után a sér­tett és élet­tár­sa egy isme­rő­sük­kel gya­lo­golt Pécs hatá­rá­ban, ami­kor kerék­pár­ral mel­lé­jük érke­zett az ittas vád­lott. A sér­tett és a vád­lott han­go­san kia­bál­ni kezd­tek egy­más­sal, majd a vád­lott az út mel­let­ti egyik facse­me­te mel­lől kihú­zott egy karót a föld­ből, és azzal egy alka­lom­mal, nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet.

Az ütés­től a férfi a föld­re esett és esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te, a vád­lott pedig távo­zott a hely­szín­ről.

A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, amik súlyos, köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minő­sül­nek.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­nek bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.