Főoldal » Hírek » Katonai büntetőeljárások az ügyészségen

Kevés­bé ismert, hogy az ügyész­ség egy nagyon spe­ci­á­lis terü­le­ten is van­nak fel­ada­tai: a kato­nai bűn­cse­lek­mé­nyek­nél. A kato­nai ügyé­szek hiva­tá­sos kato­nák, mun­ká­ju­kat a nyo­mo­zó ügyé­szek mel­lett vég­zik. A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás érde­kes­sé­ge­it dr. Kovács Kata­lin, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség szó­vi­vő­je mutat­ja be, aki “civil­ben” kato­nai ügyész.