Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kávé mellett drogot is árult üzletében a siófoki pár

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy sió­fo­ki ven­dég­lá­tós pár­ral szem­ben, akik üzle­tük­ben áru­sí­tot­ták a kábítószert.

A vád­lot­tak 2015. decem­ber­től együtt üze­mel­tet­tek Sió­fo­kon egy szó­ra­ko­zó­he­lyet, ahol – jelen­tős adó­tar­to­zá­sa­ik miatt – jöve­de­lem­ki­egé­szí­tés­ként 2016. ápri­li­sig mari­hu­á­nát áru­sí­tot­tak. A kábí­tó­szert a férfi sze­rez­te be, azt ki is ada­gol­ta, majd az üzlet­ben az áru­sí­tást az élet­tár­sá­val közö­sen folytatták.

Cse­lek­mé­nyük­nek az vetett véget, hogy a nyo­mo­zó ható­ság a laká­su­kon és a szó­ra­ko­zó­he­lyen is lefog­lal­ta a kábí­tó­szert, vala­mint a keres­ke­dés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, táro­ló és cso­ma­go­ló anyagokat.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, házi őri­zet­ben lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, míg élet­tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.