Főoldal » Hírek » Kávéházi teraszon támadt rá az ügyvédre - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és könnyű testi sér­tés miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő évek­kel koráb­bi, balul elsült ingat­lan cse­re­szer­ző­dés miatt 2021 szep­tem­be­ré­ben szá­mon kérte az okirat­szer­kesz­tő ügy­vé­den az ügy­in­té­zés hiá­nyos­sá­ga­it, ezért a bel­vá­ro­si kávé­zó tera­szán rátá­madt, meg­lök­te és egy hamu­tál­lal is megdobta.

A vád­irat sze­rint a kalo­csai nő 2018-ban ingat­lan cse­re­szer­ző­dés kap­csán ismer­te meg az ügy­vé­det. Ennek során egy jel­zá­log­jog ingat­lannyil­ván­tar­tá­si bejegy­zést is töröl­tet­ni kel­lett volna, azon­ban a jogi kép­vi­se­lő a hiány­pót­lá­si fel­hí­vás­nak nem tett ele­get, ezért az ügy elin­té­zet­le­nül maradt. Emi­att a vád­lott több­ször siker­te­le­nül keres­te tele­fo­non, továb­bá az iro­dá­já­ban az ügyvédet.

2021. szep­tem­ber 7-én, dél­előtt, a nő Kalo­csa bel­vá­ro­sá­ban, egy kávé­ház utcai tera­szán meg­lát­ta az ügy­vé­det. Az asz­tal­nál han­go­san kia­bál­va kér­dő­re vonta az évek óta elin­té­zet­len ügye miatt, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal pofon ütöt­te a fér­fit. Az ügy­véd két kezét maga elé emel­ve meg­lök­te a tovább­ra is táma­dó­lag fel­lé­pő asszonyt, aki a kert­he­lyi­ség egyik asz­ta­lá­nak esett. Ezután meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a han­go­san szit­ko­zó­dó vád­lot­tat, mire a nő fel­ka­pott az asz­tal­ról egy cse­rép hamu­tá­lat és az ügy­véd felé dobta. A hamu­tál a sér­tett comb­ját elta­lál­ta, majd a föld­re esve össze­tört. A nő még egy poha­rat is fel­vett az asz­tal­ról, hogy annak tar­tal­mát az ügy­véd­re öntse, de az üres volt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely miatt kérte táma­dó­ja meg­bün­te­té­sét. A nő a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő jogi kép­vi­se­lőt a ható­sá­gi eljá­rá­sa miatt bántalmazta.

Az ügyész­ség az asszonyt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.