Főoldal » Hírek » Kazánházban aludt el a tolvaj-a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hely­be­li férfi ellen, aki betört egy sze­ge­di cuk­rász­dá­ba és onnan külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el, más­kor pedig isme­rő­sét lopta meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott koráb­ban a meg­ká­ro­sí­tott bel­vá­ro­si cuk­rász­da alkal­ma­zá­sá­ban állt, így ismer­te annak belső kiala­kí­tá­sát. A férfi 2019. ápri­lis 25-e haj­nal­ban, erő­sen ittas álla­pot­ban a cuk­rász­da belső udva­ri, nyit­va hagyott abla­kán át bemá­szott a rak­tár­he­lyi­ség­be. Az üzle­tet végig­jár­va magá­hoz vett két mobil­te­le­font, 12.000 Ft kész­pénzt, vala­mint egy céges bélyeg­zőt. Köz­ben elfo­gyasz­tott egy üdí­tőt, két süte­ményt, vala­mint egy 13.000 Ft érté­kű csokoládé-figurát is.

Ezután fel­ment az eme­le­ti kazán­he­lyi­ség­be, ahol az ello­pott érté­ke­ket egy doboz­ba rej­tet­te, majd elaludt. Eköz­ben a helyi­ség ajta­ja – mely belül­ről nem volt nyit­ha­tó – rácsu­kó­dott, így a vád­lott kimen­ni nem tudott. Végül az alkal­ma­zot­tak a déli órák­ban talál­tak rá, és érte­sí­tet­ték a rendőséget.

A vád­irat sze­rint továb­bá a vád­lott tavaly janu­ár­ban a szom­széd­ját azzal az ürüggyel hívta át magá­hoz, hogy segít­sen neki csir­ke­pap­ri­kást csi­nál­ni. A férfi ele­get tett a kérés­nek, s így az üre­sen maradt laká­sá­ba a vád­lott átlo­pó­zott, és onnan két mobil­te­le­font, azok­hoz való tar­to­zé­ko­kat és kész­pénzt lopott el.

A vád­lott a cuk­rász­dá­nak 100.000 Ft-ot meg­ha­la­dó, míg szom­széd­já­nak közel 70.000 Ft kárt okozott.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség két rend­be­li, kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.