Főoldal » Hírek » Kegyetlen nevelőszülő ellen emeltek vádat- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki súlyo­san veszé­lyez­tet­te egy nála elhe­lye­zett gyer­mek fejlődését.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő nő neve­lő­szü­lő volt, aki­nél még 2017. ápri­li­sá­ban helyez­ték el a cse­cse­mő­ko­rú sér­tet­tet egy Pest megyei tele­pü­lé­sen. A nő a gyer­mek böl­cső­dei ellá­tá­sa során a gon­do­zók kéré­sei elle­né­re nem adott meg­fe­le­lő mére­tű és az évszak­hoz – hideg idő­já­rás ese­tén sem – iga­zo­dó ruhá­za­tot sér­tett­re.  Emel­lett rend­sze­re­sen ápo­lat­la­nul és mos­dat­la­nul adta be az intézménybe.

Ezt meg­ha­la­dó­an nem biz­to­sí­tot­ta az álta­la is tudot­tan spe­ci­á­lis fej­lesz­tést igény­lő gyer­mek­nek a szük­sé­ges fog­lal­ko­zá­so­kon való meg­je­le­nést Ceg­lé­den. Ezt azután sem tette meg, hogy fedez­ték volna uta­zá­si költ­sé­ge­it. Sőt a fej­lesz­tés szük­sé­ges­sé­gét a böl­cső­dei gon­do­zók előtt tagadta.

Az elkö­ve­tő ezen túl a gyer­me­ket rend­sze­re­sen úgy fenyí­tet­te meg, hogy őt a csuk­ló­i­nál fogva az ágyá­nak rácsa­i­hoz kikö­töt­te, amely nyo­mot is hagyott a kicsi csuklóján.

Végül egy gyám­hi­va­ta­li vizs­gá­lat­ban a nő maga­tar­tá­sá­ra fény derült és 2020 már­ci­u­sá­ban a gyer­me­ket más neve­lő­szü­lő­nél helyez­ték el.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszély­ete­té­sé­nek bűn­tet­te és minő­sí­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.