Főoldal » Hírek » Kegyetlen szülőket ítéltek el – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben a szü­lők mulasz­tá­sa miatt meg­halt egy 2 éves gyermek. 

A házas­pár egy Vas vár­me­gyei város­ban élt öt gyer­me­kük­kel, az anya a hato­dik gyer­mek­kel volt váran­dós. A szü­lők elha­nya­gol­ták a gyer­me­ke­ik gon­do­zá­sát, elemi szük­ség­le­te­ik kielé­gí­té­sét. Éjsza­ká­ra a nagyob­ba­kat – 5, 4, 3 és 2 éve­sek vol­tak – egy szo­bá­ba zár­ták, ahol a fek­vő­he­lyük egy 160x200 cm-es ágy volt, s reg­ge­lig nem enged­ték ki őket. A szo­bát nem a szük­sé­ges rend­sze­res­ség­gel taka­rí­tot­ták, emi­att az sze­mét­tel, rot­ha­dó étel­ma­ra­dék­kal, vize­let­tel, szék­let­tel szennye­zett volt.

A 2019 augusz­tu­sá­ban szü­le­tett fiuk testi és szel­le­mi fej­lő­dé­se egyre job­ban rom­lott, emi­att tel­jes mér­ték­ben kiszol­gál­ta­tot­tá vált a szü­le­i­nek. Gyak­ran az ágy­ról lees­ve az éjsza­kát ruhát­la­nul a pad­lón töl­töt­te. A szü­lők agresszi­ó­ja leg­in­kább felé­je irá­nyult, bán­tal­maz­ták, elő­for­dult, hogy az anya a föl­dön fekvő kis­fi­ú­ba bele­rú­gott. A gyer­mek szi­lárd táp­lá­lé­kot fogyasz­ta­ni és önál­ló­an enni nem tudott, ennek elle­né­re a szü­lők több hóna­pon keresz­tül elmu­lasz­tot­ták a meg­fe­le­lő táp­lá­lá­sát. A már ülni nem tudó, legyen­gült gyer­mek gennyes tüdő­gyul­la­dást kapott, azon­ban szü­lei orvos­hoz nem vit­ték el, ami­nek követ­kez­té­ben néhány nap múlva éjjel meg­halt. A szü­lők ezt csak más­nap dél­előtt vet­ték észre.

A szü­lők neve­lé­si gya­kor­la­ta a gyer­me­ke­ik testi és lelki épsé­gét súlyo­san veszé­lyez­te­tő volt.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és 4 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben. Az anyát 18 év, az apát 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó­ak. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta őket min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­né­nek kap­cso­lat­ba. Szü­lői fel­ügye­le­ti jogu­kat a gyer­me­ke­ik vonat­ko­zá­sá­ban megszüntette.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zé­se­ket jelen­tet­tek be.

A Győri Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban azon­ban egyet­ér­tett a főügyész­ség állás­pont­já­val. A kisza­bott bün­te­té­sek szük­sé­ge­sek és arányosak.