Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Kegyetlenül bánt kutyájával – vádat emeltek ellene- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 22 éves zagy­va­ré­ka­si férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2020 tava­szán úgy dön­tött, hogy szük­sé­ge van egy ház­őr­ző­re, ezért édes­ap­já­tól magá­hoz vette annak keve­rék kutyá­ját. A fia­tal férfi az álla­tot egy fahul­la­dék­ból össze­tá­kolt doboz­ban tar­tot­ta. A vád­lott 2020. május ele­jét meg­elő­ző hetek­ben az ebre nyak­örv­ként egy ron­gyot kötött, ame­lyet egy nagyon rövid lánc­hoz rög­zí­tett. A nyak­örv­ként hasz­nált anyag néhány hét lefor­gá­sa alatt bele­nőtt a kutya nya­kán lévő bőrbe, azt fel­se­bez­te és gennyes gyul­la­dást idé­zett elő, kife­ké­lye­se­dett. A súlyos fokú bőr­gyul­la­dás az állat­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

A ható­sá­gi állat­or­vos egy beje­len­tés alap­ján ellen­őriz­te a tar­tás körül­mé­nye­it és azon­nal érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az állat nagy való­szí­nű­ség­gel néhány napon belül elpusz­tult volna, ha nem veszik el gaz­dá­já­tól.

Az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben. Az eljá­rás a Szol­no­ki Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.