Főoldal » Hírek » Kegyetlenül végzett élettársával egy féltékeny nő Budapesten - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 41 éves nővel szem­ben, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban, egy II. kerü­le­ti lakás­ban, kés­sel és bal­tá­val támadt rá a sza­kí­tó­fél­ben lévő élet­tár­sá­ra, aki a kímé­let­len bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A vád­irat sze­rint a nő és a sér­tett még 2017-ben ismer­ked­tek meg, rövid­del ezután össze­köl­töz­tek. A vád­lott kez­de­tek­től fogva fél­té­keny volt a férfi csa­lá­di és bará­ti kap­cso­la­ta­i­ra, és emi­att gyak­ran vitáz­tak. Bizal­mat­lan­sá­gá­ból adó­dó­an elő­for­dult olyan is, hogy az elkö­ve­tő fel­tör­te az élet­tár­sa közös­sé­gi fiók­ját, és átol­vas­ta a férfi magánbeszélgetéseit.

Ezt köve­tő­en a pár kap­cso­la­ta még inkább meg­rom­lott, ezért a sér­tett sza­kí­ta­ni akart, a nő azon­ban külön­bö­ző kita­lált ürü­gyek­re, így nem léte­ző beteg­ség­re, ter­hes­ség­re hivat­koz­va, vagy öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tőz­ve bírta őt maradásra.

A folya­ma­tos fél­té­keny­ség­ből faka­dó vesze­ke­dé­sek során a vád­lott egyre erő­sza­ko­sab­bá vált, és egy ilyen alka­lom­mal, 2021 janu­ár­já­ban, egy base­ball ütő­vel támadt a sér­tett­re, meg­ütöt­te a hátát, és a lábá­ba is bele­ha­ra­pott. A férfi a bán­tal­ma­zás miatt nem tett fel­je­len­tést, azon­ban elha­tá­roz­ta, hogy vég­leg meg­sza­kít­ja a kap­cso­la­tát a nővel, és elköl­tö­zik. Az újabb vita elke­rü­lé­se érde­ké­ben úgy dön­tött, hogy erről nem szól előre, és akkor­ra idő­zí­ti a köl­tö­zést, ami­kor a nő nem tar­tóz­ko­dik otthon.

Ennek meg­fe­le­lő­en, a férfi 2021. janu­ár 30-án elköl­tö­zött a nőtől, aki erről csak akkor szer­zett tudo­mást, ami­kor haza­ért a mun­ká­ból. Ezután több­ször hívta tele­fo­non a sér­tet­tet, szá­mon kérte őt a köl­tö­zés miatt, egy­út­tal sze­mé­lyes talál­ko­zót kért tőle, amibe végül a férfi beleegyezett.

A sér­tett 2021. feb­ru­ár 1-jén a II. kerü­le­ti lakás­ba ment, ahol a vád­lott már várt rá. A talál­ko­zó során - pon­to­san nem ismert előz­mé­nyek után - a nő rátá­madt a sér­tett­re, és ennek során egy kés­sel, vala­mint egy bal­tá­val, rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal, kitar­tó­an, test­szer­te bán­tal­maz­ta a férfit.

A sér­tett a kímé­let­len bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, éle­tét az azon­na­li orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 41 éves nőt külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.