Főoldal » Hírek » Kéjlak és kártyabarlang Miskolcon - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te és til­tott sze­ren­cse­já­ték szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­te miatt. A férfi Mis­kol­con két lakást pros­ti­tu­ál­tak részé­re adott ki azért, hogy ott sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­ze­nek, míg egy másik lakás­ban hóna­po­kon keresz­tül póker kár­tya­já­té­kot szer­ve­zett, ver­seny­sze­rű lebo­nyo­lí­tás­ban 10.000-50.000 forint közöt­ti „beülő pén­zért”.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május végé­től bérelt Mis­kol­con két lakást, ame­lye­ket kife­je­zet­ten pros­ti­tu­ál­tak részé­re kiadott abból a cél­ból, hogy ott sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­ze­nek. A pros­ti­tu­ál­tak­kal rend­sze­re­sen tele­fo­nos kap­cso­la­tot tar­tott, beszed­te tőlük a bér­le­ti díja­kat, az egyik lakás ese­té­ben napi 10.000 forint, a másik vonat­ko­zá­sá­ban napi 8.000 forin­tot. A bér­be­adás­ból 9 hónap alatt 1.700.000 forin­tot szer­zett meg.

A vád­lott 2020. már­ci­us 2021. feb­ru­ár között egy másik mis­kol­ci lakás­ban leg­alább húsz alka­lom­mal szer­ve­zett póker kár­tya­já­té­kot ver­seny­sze­rű lebo­nyo­lí­tás­ban. Ese­ten­ként 10 játé­kos gyűlt össze, akik 10.000-50.000 forint össze­ge­kért vál­tot­tak zse­tont, azaz un. „beülő pénzt”. Az egyes alkal­mak­kor össze­gyűlt pénz­ből a férfi levon­ta a saját részét, illet­ve kifi­zet­te a kár­tya­osz­tó­kat, majd a játé­ko­so­kat helye­zé­se­ik függ­vé­nyé­ben. A játé­kok­hoz min­den eset­ben ven­dég­lá­tást, így éte­le­ket és alko­holt is biz­to­sí­tott.

A vád­lott úgy szer­ve­zett rend­sze­re­sen kár­tya­já­té­kot, hogy arra jogo­sult­ság­gal és ható­sá­gi enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott.