Főoldal » Hírek » Kelta kés – vádemelés Fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Régé­sze­ti lelet­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság­gal vádol­ja a Pécsi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki eladott egy kelta kést, és azt is, aki megvásárolta.

A vád­irat sze­rint a 750.000 Ft érté­kű vágó­kés a Kr.e. III-II. szá­zad­ból szár­ma­zik, és az egy kelta sír­te­me­tő ille­gá­lis fel­tá­rá­sa, boly­ga­tá­sa során kerül­he­tett elő isme­ret­len  helyről.

A díszí­tett, vas­ko­ri kelta vágó­kést az ügy egyik vád­lott­ja a pécsi vásár­ban vette meg isme­ret­len sze­mély­től, majd az elad­ta a másik vád­lott­nak, aki­től a Készen­lé­ti Rend­őr­ség tavaly augusz­tus­ban lefoglalta.

Mind­két férfi tudott arról, hogy az álta­luk meg­vá­sá­rolt és érté­ke­sí­tett kelta ere­de­tű vágó­kés régé­sze­ti lelet­nek minő­sül, így az az állam tulajdona.

A vád­lot­tak a kelta kés meg­szer­zé­sé­vel, érté­ke­sí­té­sé­vel orgaz­da­sá­got követ­tek el, ame­lyet a tör­vény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni. 

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Pécsi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val pénz­bün­te­tést szab­jon ki.