Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kendert termesztett a parasztházban - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 35 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki 2019 és 2020 között az ott­ho­ná­ban erre külön kiala­kí­tott helyi­ség­ben ter­mesz­tett marihuánát.

A vád sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­ban háza egyik helyi­sé­gét mari­hu­á­na ter­mesz­té­sé­re ala­kí­tot­ta ki: a fala­kat fóli­á­val szi­ge­tel­te le, és gon­dos­ko­dott a mag­ról nevelt ken­der­nö­vé­nyek szá­má­ra meg­fe­le­lő szel­lőz­te­tés­ről, idő­kap­cso­lós vilá­gí­tás­ról és víz­el­lá­tás­ról is.

2019 nya­rán 54 tő, majd 2020 tava­szán 21 tő növényt ter­mesz­tett, mely­ből saját rész­re állí­tott elő kábí­tó­szert: a rend­őri ház­ku­ta­tás során külön­bö­ző dobo­zok­ból fel­dol­go­zott álla­po­tú kan­na­bisz került elő. A kábí­tó­szer mennyi­sé­ge a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­lad­ta, a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát azon­ban nem érte el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság koboz­za el a vád­lot­tól lefog­lalt kábí­tó­szert és a ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges rend­szer vala­mennyi ele­mét, emel­lett köte­lez­ze őt a közel 750.000 forint bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az ügy­ben tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát jelöl­te meg mér­té­kes indítványként.