Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kennelből kiszökött kutya támadt a kerékpárosra - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki­nek nagy­tes­tű kutyá­ja kisza­ba­dult a ken­nel­ből és a nyi­tott kapun át az utcá­ra kijut­va egy kerék­pá­ro­zó nőre támadt. A hara­pás követ­kez­té­ben a nő bal csuk­ló­ja lesza­kadt és az alkar­ját is ampu­tál­ni kellett.

A vád­irat sze­rint a kutya­tu­laj­do­nos táz­lá­ri nő a kerí­tés­sel kör­be­vett csa­lá­di házá­nak kert­jé­ben kiala­kí­tott ken­nel­ben tar­tot­ta akita faj­tá­jú, nagy­tes­tű kutyá­ját. 2022. szep­tem­ber 24-én dél­előtt a vád­lott úgy hagy­ta el gép­ko­csi­val az ott­ho­nát, hogy annak utcá­ra nyíló nagy­ka­pu­ját nem csuk­ta be maga után, így a ken­nel­ből isme­ret­len módon kisza­ba­dult kutyá­ja a nyi­tott kapun át az utcá­ra szökött.

A kutya nem sok­kal később neki­ment egy arra köz­le­ke­dő utca­be­li asszony kerék­pár­já­nak, ami­nek követ­kez­té­ben a nő elesett. Ezután az eb rátá­madt a föl­dön fekvő és fel­áll­ni pró­bá­ló sér­tett­re, foga­i­val az alkar­já­ra ráfo­gott és azt már csak akkor enged­te el, ami­kor a szom­szé­dok és az idő­köz­ben haza­ér­ke­ző vád­lott együt­te­sen elhúz­ták onnan. A kutya a sér­tett bal csuk­ló­ját leha­rap­ta, az alkar­ját pedig olyan mér­ték­ben ron­csol­ta, hogy ampu­tál­ni kel­lett. A hara­pás okoz­ta nagy­fo­kú vér­vesz­te­ség köz­ve­tett élet­ve­szélyt jelentett.

Az ügyész­ség a kutya gaz­dá­ját gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.