Főoldal » Hírek » Kényszergyógykezelés vár a feleségét megfojtó férfira - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki meg­foj­tot­ta fele­sé­gét, azon­ban kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem büntethető.

A férfi rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt, mely miatt szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ve­dett. Alko­ho­liz­mu­sa hoz­zá­já­rult para­no­id, fél­té­keny­sé­gi gon­do­la­ta­i­nak megjelenéséhez.

A vád­lott fele­sé­ge gon­do­zó­ként több­ször vál­lalt mun­kát kül­föl­dön, ilyen­kor huza­mo­sabb ideig távol volt ott­ho­ná­tól. A vád­lott úgy vélte, hogy fele­sé­ge elhi­de­gült tőle, vala­mint azt fel­té­te­lez­te, hogy fele­sé­ge vala­mi­lyen módon meg akar­ja őt mér­gez­ni. Mind­ezek­nek a fel­té­te­le­zé­sek­nek azon­ban való­ság alap­ja nem volt.

A férfi 2020 júni­u­sá­ban vesze­ke­dett fele­sé­gé­vel, mely­nek során bán­tal­maz­ni kezd­te. Ezen bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fele­ség a föld­re került, ahol a férje a nya­kát meg­ra­gad­ta, majd addig szo­rí­tot­ta, míg esz­mé­le­tét nem vesztette.

Ezt köve­tő­en a férfi a men­tő­ket érte­sí­tet­te, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, újra­élesz­té­sét meg­kí­sé­rel­ték, azon­ban a sér­tett más­nap elhalálozott.

A férfi beszá­mí­tá­si képes­sé­ge kizárt, így a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se miatt nem bün­tet­he­tő. Azon­ban tar­ta­ni kell tőle, hogy hason­ló cse­lek­ményt fog elkö­vet­ni, ezért az ügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­re tett indítványt.