Főoldal » Archív » Kényszerintézkedés alatt a három fiatalkorú rabló

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a Sal­gó­tar­ján­ban szom­bat éjjel tör­tént cso­por­tos rab­lás mind­há­rom fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott­ja ellen kény­szer­in­téz­ke­dést ren­delt el.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tot­tak 2018. augusz­tus 18-án, éjfél előtt, Sal­gó­tar­ján­ban, a Pető­fi úton talál­koz­tak a sér­tet­tel, aki­től ciga­ret­tát és pénzt kér­tek. A sér­tett a nála lévő apró­pénzt átad­ta, és ciga­ret­tát is adott nekik, a fia­tal­ko­rú­ak azon­ban továb­bi kész­pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel a fér­fit. Ami­kor ezt a kérést a sér­tett már meg­ta­gad­ta, a gya­nú­sí­tot­tak hátul­ról befog­ták a sze­mét, lefog­ták a kezét, és átku­tat­ták a zse­be­it, 3.000 forin­tot zsákmányolva.

A gya­nú­sí­tot­tak által alkal­ma­zott erő­szak hatá­sá­ra a sér­tett a föld­re esett, és az esés követ­kez­té­ben – más sérü­lé­sei mel­lett – comb­nyak­tö­rést szen­ve­dett, ami miatt műté­ti keze­lés­re is szorult.

A három fia­tal­ko­rút az ügy­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

Az ügyész­ség mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re indít­ványt tett. A három fia­tal­ko­rú közül az egyik a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt vele szem­ben alkal­ma­zott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből volt ide­ig­le­nes elbo­csá­tá­son az elkö­ve­tés­kor, az ő letar­tóz­ta­tá­sát a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te. Két tár­sát viszont csak bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te, amely a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad moz­gás­hoz és a lakó­hely, illet­ve a tar­tóz­ko­dá­si hely sza­bad meg­vá­lasz­tá­sá­hoz való jogát kor­lá­toz­za. A fia­tal­ko­rú­ak a dön­tés sze­rint a lak­cí­mük sze­rin­ti lakást nem hagy­hat­ják el.

Az ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se miatt fel­leb­be­zett, mert mind­hár­mó­juk­kal szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét tart­ja indo­kolt­nak, mivel ese­tük­ben fenn­áll a sértett-, és tanú­be­fo­lyá­so­lás, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, de meg­ál­la­pít­ha­tó az is, hogy a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt a gát­lás­ta­lan érték­szer­zés moti­vál­ta, és azt mint­egy szó­ra­ko­zás­ként követ­ték el.