Főoldal » Archív » Kényszerintézkedések az úgynevezett Vadaspark ügyben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­sá­ga előtt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben két sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére. 

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-06