Főoldal » Archív » Kényszerítés a börtönben – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség töb­bek között kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy férfi ellen, akik a pécsi bör­tön­ben zár­ka­tár­sa­i­kat bán­tal­maz­ták, fenyegették. 

A vád­lot­tak 2016. decem­be­ré­ben vala­mennyi­en a pécsi bör­tön­ben, egy zár­ká­ban töl­töt­ték elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­su­kat. A négy elkö­ve­tő a többi fog­va­tar­tot­tal szem­ben egy félel­men ala­pu­ló ural­mi rend­szert ala­kí­tott ki. A vád­lot­tak a zárka többi tag­ját folya­ma­to­san féle­lem­ben tar­tot­ták, akik így kény­te­le­nek vol­tak enge­del­mes­ked­ni nekik.

Ennek során az elkö­ve­tők tár­sa­i­kat folya­ma­to­san bán­tal­maz­ták, meg­aláz­ták. Őket több­ször a wc-be zár­ták, onnan nem eresz­tet­ték ki, kés­sel fenye­get­ték, illet­ve több­ször ököl­lel bán­tal­maz­ták őket.

Egyi­kük, az egyik sér­tet­tet nagy erő­vel ököl­lel arcon ütöt­te mond­ván, hogy „ki kell bír­nia egy öklöst”, mely­nek során az áll­kap­csa eltö­rött. A sér­tett félel­mé­ben nem mert szól­ni az őrök­nek, csu­pán egy hét eltel­té­vel jelen­tet­te a bán­tal­ma­zást, mikor már az étke­zés is nehe­zé­re esett.

Az elkö­ve­tők több alka­lom­mal égő ciga­ret­ta­csik­ket nyom­tak el zár­ka­tár­sa­ik kezén, érté­ke­i­ket, éte­le­i­ket elvették.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye töb­bek között a kény­sze­rí­tés, testi sér­tés, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.