Főoldal » Hírek » Kényszermunkásai égették a veszélyes hulladékot - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett kény­szer­mun­ka bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű, 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki fenye­ge­tés­sel és bán­tal­ma­zás­sal végez­te­tett kör­nye­zet­szennye­ző tevé­keny­sé­get kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lyek­kel Kaposváron.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló, kapos­vá­ri férfi telep­he­lyén, illet­ve egy kül­vá­ro­si ingat­la­ná­nak udva­rán is olyan veszé­lyes hul­la­dé­kot – hasz­nált ház­tar­tá­si gépe­ket, gumi­ab­ron­cso­kat, gép­jár­mű­ve­ket - tárolt, amely­re enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A vád­lott az álta­la össze­gyűj­tött hul­la­dék­ból bon­tás­sal és ége­tés­sel akar­ta kinyer­ni a még érté­ke­sít­he­tő, fém tar­tal­mú anya­go­kat, ehhez azon­ban segít­ség­re volt szüksége.

A férfi 2019-ben az ille­gá­lis tevé­keny­ség vég­re­haj­tá­sá­ra úgy szer­zett mun­ka­erőt, hogy Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban szó­lí­tot­ta le a sér­tet­te­ket, vagy isme­rő­sei révén aján­lott nekik mun­kát. A napi 5000 forint, élel­mi­szer és ciga­ret­ta jut­ta­tás helyett azon­ban a sér­tet­tek kis idő eltel­té­vel pár száz forin­tot és némi élel­met – job­bá­ra a vád­lott csa­lád­já­nak mara­dé­kát – kaptak. 

Ami­kor a mun­ká­sok közöl­ték a fér­fi­val, hogy nem akar­nak tovább dol­goz­ni neki, a vád­lott fenye­get­te, illet­ve ököl­lel ütöt­te, meg­rúg­ta és fel­lök­te őket, ha „elszök­tek”, vissza­vi­tet­te a sér­tet­te­ket, volt olyan dol­go­zó­ja, akit „enge­det­len­sé­ge” miatt napok­ra a gará­zsá­ba zárt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben 6 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint 7 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készültek.