Főoldal » Hírek » Kerekesszékes férfit fosztott ki - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban az egyik buda­pes­ti met­ró­ál­lo­má­son, egy kere­kes­szék­ben ülő, moz­gás­kor­lá­to­zott fér­fi­től vette el a járást segí­tő bot­ját és a mobiltelefonját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 18-án, dél­előtt, a XIX. kerü­let­ben, a Kőbánya-Kispest met­ró­ál­lo­más­nál lévő, az állo­mást és a mel­let­te lévő bevá­sár­ló köz­pon­tot össze­kö­tő füg­gő­fo­lyo­són figyelt fel a kere­kes­szék­ben ülő sér­tett­re. A moz­gás­kor­lá­to­zott férfi egy koráb­bi sérü­lé­se miatt aktu­á­li­san járás­kép­te­len volt, és éppen aludt. A vád­lott oda­lé­pett a sér­tett­hez, elő­ször meg­tá­masz­ko­dott a kere­kes­szé­ke mel­lett, majd meg­ra­gad­ta a járást segí­tő bot­ját és elvet­te tőle. A sér­tett idő­köz­ben fel­éb­redt, és ész­lel­te az elvé­telt, amit szá­mon is kért a vád­lot­tól, majd ezután tele­fo­nál­ni akart. A férfi ezt látva, kivet­te a sér­tett kezé­ből a pár ezer forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját is, majd azzal és a bot­tal együtt távo­zott a helyszínről.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 47 éves fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben koráb­ban, egy másik ügy­ben, lopás miatt kisza­bott pró­bá­ra bocsá­tást szün­tes­se meg, a két ügyet egye­sít­se, és a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bottal-uthette-a-nyomat