Főoldal » Hírek » Kerekesszékes testvérét bántalmazta, börtönbüntetés várhat rá - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki kere­kes­szé­kes test­vé­rét bán­tal­maz­ta és a föl­dön húzta őt.

A vád­irat sze­rint 2022 nya­rán az éjsza­kai órák­ban a kere­kes­szé­kes sér­tett egy rét­sá­gi ven­dég­lá­tó­he­lyen ita­lo­zott, amit test­vé­re meg­elé­gelt, ezért haza­in­dult vele.

Útköz­ben az utcán a sér­tett mér­gé­ben kive­tet­te magát a kere­kes­szék­ből, majd össze­ve­szett a vád­lot­tal. A vád­lott ekkor test­szer­te ütni-rúgni kezd­te test­vé­rét, aki nem tudott a szék­be vissza­ül­ni és moz­gás­szer­vi beteg­sé­ge miatt az üté­se­ket csak kor­lá­to­zot­tan tudta elhá­rí­ta­ni. Végül a sér­tett a gya­nú­sí­tott lábá­ba hara­pott, aki ezután hajá­nál fogva húzta le őt az útról.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott fizes­se meg a közel 35.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.