Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kerékpárokra ,,szakosodott” a tolvaj – vádemelés – videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

 A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, har­min­cas éve­i­ben járó férfi ellen, aki a vád sze­rint 2021 októ­be­ré­ben ello­pott egy tucat kerék­párt, fel­tört egy gép­ko­csit és még garáz­da maga­tar­tást is tanú­sí­tott. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz a kerü­le­ti ügyészség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021 októ­be­ré­ben Buda­pest XIII. kerü­le­té­ben, több hely­szín­ről ello­pott 12 – együtt össze­sen közel 1,5 mil­lió forint érté­kű – kerék­párt. A férfi nyit­va hagyott bejá­ra­ti és garázs­aj­tó­kon keresz­tül jutott be külön­bö­ző tár­sas­há­zak­ba, ahol a mély­ga­rá­zsok­ban levág­ta az ott tárolt bicik­li­ket védő laka­to­kat, lán­co­kat, és elvit­te a kerék­pá­ro­kat. Az egyik tár­sas­ház­ban egy gép­ko­csi abla­kát törte be, és abból kézi­szer­szá­mo­kat tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat­nak részét képe­zi továb­bá a férfi azon erő­sza­kos cse­lek­mé­nye is, ami­kor a Váci úton össze­ve­szett a barát­nő­jé­vel és dühé­ben bele­rú­gott egy ott par­ko­ló autó­ba, ezzel behor­paszt­va és meg­re­peszt­ve annak sárvédőjét.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit – külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként – üzlet­sze­rű lopá­sok bűn­tet­té­vel és vét­sé­gé­vel, vala­mint garáz­da­ság­gal és ron­gá­lás­sal vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként –fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság – az elfo­gás­ról és több kerék­pár meg­ta­lá­lá­sá­ról is beszá­mo­ló, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye – ezen a lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-budapesti-rendorok-veget-vetettek-egy-xiii

A fel­vé­te­len, amely elér­he­tő az Ügyész­ség hiva­ta­los You­tu­be csa­tor­ná­ján az aláb­bi lin­ken, az lát­ha­tó, hogy a vád­lott lemegy egy mély­ga­rázs­ba, ahon­nan az eltu­laj­do­ní­tott egyik kerék­pár­ral távozik: