Főoldal » Hírek » Kerékpáron támadt a rabló - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő Kece­len kerék­pár­já­val meg­előz­te az előt­te kerék­pá­ro­zó nőt, majd több­ször is meg­ránt­va a kor­mány­rúd­ra akasz­tott tás­ká­já­nak szí­ját, a beton­út­ra esett nő kezé­ből végül kitép­te a táskát.

A vád­irat sze­rint a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt álló férfi 2022. júni­us 26-án, haj­nal­ban, Kece­len, kerék­pár­ral köz­le­ked­ve meg­előz­te és meg­szó­lí­tot­ta az ugyan­csak kerék­pá­ron hala­dó nőt, majd vissza­for­dul­va meg­pró­bál­ta meg­sze­rez­ni a műbőr kézi­tás­ká­ját. A férfi azon­ban nem tudta kiven­ni a kosár­ban lévő tás­kát, mivel annak szí­ját a sér­tett a kerék­pár­kor­mány­ra teker­te. A rabló több­ször is meg­rán­tot­ta a tás­kát, emi­att a nő kerék­pár­já­val együtt a beton­út­ra esett. A férfi ekkor a föl­dön fekvő és tás­ká­ját magá­hoz ölelő nő kezé­ből, több­ször meg­rán­gat­va a szí­jat, kitép­te a kézi­tás­kát, majd kerék­pá­ron elmenekült.

A nő a táma­dás során hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek 8 napon belül gyó­gyul­tak. Az elesés követ­kez­té­ben ráadá­sul a szem­üve­ge is eltört.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a rab­lót néhány órán belül elfog­ták és a rab­lás­sal meg­szer­zett 26 ezer forint kész­pénzt, vala­mint pénz­tár­cát lefoglalták.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­te mel­lett köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.