Főoldal » Hírek » Kerékpáros futár gázolta halálra a vétlen gyalogost - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 51 éves férfi ellen, aki kerék­pá­ros futár­ként dol­goz­va, 2021. júli­us hónap máso­dik felé­ben a dél­utá­ni órák­ban Mis­kolc bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett, azon­ban ész­lel­ve az úttes­ten fel­tor­ló­dott kocsi­sort, sza­bály­ta­la­nul fel­haj­tott a gya­lo­gos jár­dá­ra, ahol a kapu­alj­ból kilé­pő nőt elgá­zolt. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott kerék­pá­ros futár­ként dol­go­zott, és 2021. júli­us hónap máso­dik felé­ben a dél­utá­ni órák­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban az úttes­ten köz­le­ke­dett. Ész­lel­te, hogy a for­ga­lom­irá­nyí­tó piros jel­zé­se miatt több gép­jár­mű fel­tor­ló­dott, ezért nem az úttes­ten haladt tovább, hanem sza­bály­ta­la­nul fel­haj­tott a gya­lo­gos jár­dá­ra, ahol kb. 15 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ami­kor egy kapu­alj­ból a jár­dá­ra kilé­pő sér­tett nőt féke­zés nél­kül elütötte.

A sér­tett a füg­gő­le­ges ten­ge­lye körül meg­pör­dült és a jár­dá­ra zuhant, a bal­eset követ­kez­té­ben kopo­nya­bol­to­zat és kopo­nya­alap­tö­rés sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt. 

A vád­lott a bal­eset során szin­tén a föld­re zuhant, azon­ban sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.