Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kerékpárral menekült a brutális rabló

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 feb­ru­ár­já­ban a házá­ban bán­tal­ma­zott és kira­bolt  egy 80 éves nőt.

A vád­lott 2016. feb­ru­ár 4-én éjfél előtt, Rimó­con egy 80 éves özvegy­asszony házá­nak veran­dá­ján lévő kap­cso­ló­szek­rény­ben az elekt­ro­mos ára­mot kikap­csol­ta, és a bejá­ra­ti ajtót befe­szít­ve rátört a sér­tett­re, hogy meg­sze­rez­ze értékeit.

Az ágyá­ban alvó sér­tet­tet a föld­re rán­tot­ta, dur­ván meg­fe­nye­get­te, és az arcá­nál fogva erő­sen a föld­re nyom­ta. Ezt köve­tő­en kutat­ni kez­dett a lakás­ban, de nem talált érté­ket, végül a sér­tett istál­ló­ban tar­tott kerék­pár­já­val elme­ne­kült, majd a kerék­párt útköz­ben eldobta.

A sér­tett – aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses, vala­mint zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket is szen­ve­dett –, ami­kor a tet­tes a másik szo­bá­já­ban kuta­tott, kiszö­kött a lakás­ból, szom­szé­da­i­tól kért segít­sé­get, akik érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A nyo­mo­zó ható­ság forró nyo­mon egy órán belül elfog­ta az elkövetőt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a koráb­ban már rab­lás miatt is bün­te­tett elő­éle­tű, az elkö­ve­tés után elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint véde­ke­zés­re vagy aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A két bűn­cse­lek­ményt együt­te­sen a Bün­te­tő Tör­vény­könyv öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.